Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowości

   dr Stanisław Hońko

Podstawy rachunkowości — studia dzienne

Literatura:

1. Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Pr. zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2006.

2. Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zadania z rozwiązaniami, Praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, Ekspert, Wrocław 2006.

3. Podstawy rachunkowości, Praca zbiorowa pod red. K. Winiarskiej, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2007 – podręcznik i zbiór zadań.

4. Praktyczne podstawy rachunkowości, Pr. zbiorowa pod red. K. Winiarskiej, ODDK, Gdańsk 2004.

5. Waśniewski T, Gos. W: Rachunkowość przedsiębiorstw, Część I i II, FRR w Polsce, Warszawa 2005.

6. Pozostałe podręczniki z zakresu podstaw rachunkowości opracowane na podstawie znowelizowanej ustawy o rachunkowości (wydane po 2002 r.)

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania

Instytut Rachunkowości
Katedra Teorii Rachunkowości

dr Stanisław Hońko

ul. Mickiewicza 64/66

71-101 SZCZECIN

pokój 313

 

 

E-mail
ksiegowyroku@poczta.onet.pl
tel. praca (91)444-1945 

Nr gg 5379761
Uwaga! Odpowiadam wyłącznie na podpisane e-maile (w temacie: Imię, Nazwisko oraz numer grupy)

Lp.

TEMAT ZAJĘĆ

CEL ZAJĘĆ

Materiały pomocnicze

1

Zagadnienia organizacyjne i kryteria zdobycia zaliczenia. Istota rachunkowości, rachunkowość w systemie nauk ekonomicznych. Bilans – istota i zasady sporządzania.

Zapoznanie studentów z przedmiotem. Podkreślenie znaczenia rachunkowości we współczesnej gospodarce

Przedstawienie układu bilansu – podstawowego narzędzia rachunkowości. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia w kategoriach rachunkowości

Zakładowy plan kont—Ekspert
Zakładowy plan kont— ABC
Szablon do ćwiczeń (bez nazw)

Szablon do ćwiczeń (nazwy kont)

Wzór bilansu

 

Proszę pobrać na kolokwium:

!!! Szablon na kolokwium (nazwy kont) !!!

2

Typy operacji bilansowych i ich wpływ na strukturę bilansu. Pojęcie konta

Przedstawienie zasady równowagi bilansowej jako specyficznego dla rachunkowości sposobu odzwierciedlania informacji gospodarczych

 

3

Ewidencja operacji bilansowych. Zestawienie obrotów i sald. Zasady poprawiania błędów księgowych

Zwrócenie uwagi na rachunkowość jako sprawdzalny, konsekwentny i logiczny system odzwierciedlania przepływu informacji w przedsiębiorstwie

 

4

Zasady funkcjonowania kont wynikowych, warianty księgowania wyniku finansowego,

Przedstawienie rachunkowości jako systemu odzwierciedlania efektów działalności jednostki, Zapoznanie studentów z alternatywnymi sposobami księgowania wyniku finansowego. Wyjaśnienie pojęcia działalność operacyjna

Konta kosztów 4 i 5

Schemat kształtowania wyniku finansowego

 

Księgowanie wyniku finansowego

5

Dokumentacja rachunkowości

Zaznajomienie z podstawowymi dokumentami, które są wykorzystywane w treści zadań

Podstawowe dokumenty można pobrać ze strony przedsiębiorstwa IPS

6

Zadanie całościowe

Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości przed kolokwium. Zadanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.

Powtórzenie przed kolokwium 1

Przypominam o pobraniu szablonów z nazwami kont na kolokwium

 

7

Kolokwium I

 

Powtórzenie przed  kolokwium 1 (11.2007)

8

Zasady rachunkowości

Wskazanie nadrzędnych zasad, które decydują o wyborze konkretnych rozwiązań ewidencyjnych

 

9

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Zapoznanie studentów ze specyficznymi rozwiązaniami ewidencyjnymi w zakresie gospodarki aktywami trwałymi

 

10

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Podkreślenie znaczenia amortyzacji jako sposobu wartościowego zużycia aktywów. Rozróżnienie pojęć kosztu, nakładu i wydatku.

 

11

Inwestycje krótkoterminowe

Zapoznanie studentów ze specyficznymi rozwiązaniami ewidencyjnymi w zakresie inwestycji krótkoterminowych

 

12

Rozrachunki i roszczenia, rozrachunki z pracownikami

Zapoznanie studentów ze specyficznymi rozwiązaniami ewidencyjnymi w zakresie rozrachunków, w tym rozrachunków z pracownikami

Materiały dodatkowe

13

Ewidencja materiałów według cen rzeczywistych oraz stałych cen ewidencyjnych

Zaprezentowania zasad ewidencji zapasów w  przedsiębiorstwie 

 

14

Kolokwium II

 

Przykładowe kolokwia

15

Powtórzenie przed egzaminem

 

Testy sprawdzające